Nikolaeva Elizaveta

Education
Workplaces
  1. FGBOU VO "Nacional'nyy issledovatel'skiy Moskovskiy gosudarstvennyy stroitel'nyy universitet" (NIU MGSU) , institut inzhenerno-ekologicheskogo stroitel'stva i mehanizacii , studentka ,
Location
Moskva, Moscow, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?