Al'kova K. I.

Education
Workplaces
  1. Moskovskiy politehnicheskiy universitet , kafedra «Standartizaciya, metrologiya i sertifikaciya» , magistrant ,
Login or Create
* Forgot password?