Ali Shah

Education
Workplaces
  1. Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov , kafedra menedzhmenta i vneshneekonomicheskoy deyatel'nosti , magistrant ,
Location
Belgorod, Belgorod, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?