INTERNATIONAL ACCOUNTING PRACTICES OF INTELLECTUAL ACTIVITY
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article discusses methodologies for evaluating and reporting on International Standards of the results of intellectual activity as a part of the company’s intangible assets. The main positions of the individual International Financial Reporting Standards in part of evaluation, recording and reporting of intangible assets are analyzed.

Keywords:
intangible assets, valuation, initial cost, depreciation, international financial reporting standards
References

1. Ofitsial´nyy sayt Ministerstva finansov RF. - www.minfin.ru.

2. Ofitsial´nyy sayt Soveta po MSFO. - www.iask.uk.org.

3. Balikhina N.V. Razvitie investitsionno-innovatsionnykh protsessov v rossiyskoy ekonomike. Finansovyy aspekt: monografiya / N. Balikhina, M. Kosov. - M.: YuNITI-DANA, 2014. - 231 s.

4. Kerimov V.V. Metodika i metodicheskiy instrumentariy audita intellektual´noy sobstvennosti. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk. - M., 2013.

Login or Create
* Forgot password?