THE FEATURES ADAPTATION OF METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE SYSTEM OF CONTROLLING
Rubrics: RESEARCH
Abstract and keywords
Abstract (English):
This article discusses features of the implementation of analytical procedures in controlling system. Represented adaptation techniques for analyzing the economic condition of the organization

Keywords:
controlling, economic analysis, analysis of economic condition of organization.
References

1. Vyborova E.N. Ekonomicheskaya diagnostika v sisteme upravleniya sub´´ektom khozyaystvovaniya [Tekst]: monografiya / E.N. Vyborova. - Novosibirsk: 1 Sib. UPK, 2007. - 251 s.

2. Efimova O.V. Finansovyy analiz [Tekst] : ucheb. / O.V. Efimova. - M. : INFRA-M,

3. Kontrolling [Tekst] / A.M. Karminskiy, S.G. Fal´ko i dr. ; pod red. A.M. Karminskogo, S.G. Fal´ko. - M. : Finansy i statistika, 2006.

4. Savitskaya G.V. Analiz finansovo-khozyaystvennoy deyatel´nosti [Tekst] : ucheb. / G.V. Savitskaya. - M. : INFRA-M, 2013. - 430 s.

5. Khan D. Planirovanie i kontrol´: kontseptsiya kontrollinga [Tekst] / D. Khan. - M. Finansy i statistika, 2006.

6. Khauzer M. Sovremennye tendentsii razvitiya i novye metody v kontrollinge [Tekst] / M. Khauzer. - M., 2007.

7. Sheremet A.D. Teoriya ekonomicheskogo analiza [Tekst] : ucheb. / A.D. Sheremet. - M. : INFRA-M, 2013. - 417 s.

8. - 630 s.

Login or Create
* Forgot password?