THE METHODICAL DECISIONS FINANCIAL ANALYSIS: DECISIONS OF ANALYSIS INVESTMENT ACTIVITY ORGANIZATION
Abstract and keywords
Abstract (English):
In the article reveals the theoretical decisions of analysis investment activity organization. This work views elements of methodology analysis of investment activity organization.

Keywords:
financial analysis, investment activity, development potential, the economics sustainability in the future
References

1. Vyborova, E.N. Finansovaya diagnostika sub´´ektov khozyaystvovaniya / E.N. Vyborova. – M.: MESI, 2003. – 173 s.

2. Efimova, O.V. Finansovyy analiz: uchebnik / O.V. Efimova. – M.: INFRA-M, 2013. – 630 s.

3. Savitskaya, G.V. Analiz finansovo-khozyaystvennoy deyatel´nosti: uchebnik / G.V. Savitskaya. – M.: INFRA-M, 2013. – 430 s.

4. Stoyanova, E.S. Upravlenie oborotnym kapitalom / E.S. Stoyanova, E.V. Bykova, I.A. Blank. – M.: Perspektiva, 1998. – 128 s.

5. Sheremet, A.D. Metodika finansovogo analiza / A.D. Sheremet, R.S. Sayfulin. – M.: INFRA – M., 1996. – 187 s.

6. Sheremet, A.D. Teoriya ekonomicheskogo analiza: uchebnik / A.D. Sheremet. – M: INFRA-M, 2013. – 417 s.

Login or Create
* Forgot password?