APPROACHES TO PRICING BONDS AS A COMPONENT OF MIXED ASSETS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The basic problem of assessment bonds and basic research proposals for their solution, analyzes the main differences in the evaluation of financial investment by national and international accounting standards, made suggestions for improving the methods of assessment bonds as part of a mixed enterprise assets.

Keywords:
assessment, bonds, monetary and non monetary assets, financial investments
References

1. Bezdushna, Yu.S. Metodologіya oblіku і otsіnki fіnansovikh іnstrumentіv ta її zastosuvannya agrarnimi pіdpriєmstvami / Yu.S. Bezdushna. Agrarniy vіsnik Prichornomor’ya, Ekonomіchnі nauki. – 2010. – Vip. 53 [Elektronniy resurs]. Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/avpch/En/2010_53/Bezdushn.pdf&sa=U&ei=edYtUPKUJ8XQtAaqIHQAQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNG82slv6J16lGQJB6iQDjwUIbS9_Q

2. Bernikova, T.B. Otsenka tsennykh bumag: ucheb. posobie / T.B. Bernikova. – M.: INFRA-M, 2006. – 144 s.

3. Goncharenko, O.O. Problemnі aspekti otsіnki ta oblіku fіnansovikh іnvestitsіy / O.O. Goncharenko. Zbіrnik naukovikh prats´ Cherkas´kogo derzhavnogo tekhnologіchnogo unіversitetu. – Cherkasi, 2003. – Vip. 8. – S. 209–218.

4. Mіzhnarodniy standart bukhgalters´kogo oblіku 39 «Fіnansovі іnstrumenti: viznannya ta otsіnka» [Elektronniy resurs]. Rezhim dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_015/page2

5. Polozhennya (standart) bukhgalters´kogo oblіku «Fіnansovі іnvestitsії» vіd 26.04.2000 № 91 zі zmіnami ta dopovnennyami [Elekronniy resurs]. Rezhim dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00

6. Rozvitok rinku Derzhavna komіsіya z tsіnnikh paperіv ta fondovogo rinku za 2009 rіk [Elektronniy resurs]. Rezhim dostupu do zvіtu: http://www.nssmc.gov.ua/fund/development

7. Rudeychuk, S.V. Rozvitok bukhgalters´kogo oblіku operatsіy z oblіgatsіyami: dis. kand. ekon. nauk: 08.00.09 / S.V. Rudeychuk. – Zhitomir, 2011. – 268 s.

8. Khrushch, N.A. Metodi otsinki finansovikh investitsiy zalezhno vid їkh vidu / N.A. Khrushch, O.M. Semenyuk. Vіsnik Khmel´nits´kogo natsіonal´nogo unіversitetu. – 2009. – № 6. – T. 1. – S. 196–199.

Login or Create
* Forgot password?