STRATEGIC TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIES OF DEFENSE INDUSTRY SECTOR
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article describes a scenario of strategic breakthrough in technological development of the country’s economy through the use of innovative poten- tial of high-tech enterprises of defence-industrial complex (DIC). The remain- ing period up to 2020 is shown to open a «window» for possible use of DIC innovative potential for such a breakthrough.

Keywords:
industrial policy, high-tech industry, defence industry, high-tech dual-use technology transfer, innovation development.
Text

Российская экономика после некоторого оживления, связанного с кризисом 2008–2010 гг., существенно снизила темп экономического роста и за вершила 2013 г. с рекордно низким показателем роста ~ 1,3% к уровню 2012 г. Дальнейшему осложнению ситуации в России в 2014 г. способствовали такие внешние факторы, как санкционные действия и снижение цен на нефть. Таким образом, российская слабо диверсифицированная экономика будет оказываться в постоянной зависимости от глобальных процессов мировой экономики. И вряд ли можно ожидать, что будущие положительные тренды мировой экономики смогут существенно содействовать росту отечественной экономики без собственных драйверов экономического развития. Таким инструментом развития для России может и должен стать инновационный потенциал высокотехноло- гичных отраслей промышленности, и в первую оче- редь отраслей оборонно-промышленного  комплекса (ОПК), который до настоящего времени В глобальном мировом масштабе второе десяти- летие XXI в. — это интервал между двух полувековых волн долгосрочного кондратьевского цикла — волн пятого и шестого технологических укладов, определяющих технологический  уровень и конкурентоспособность продукции на мировом рынке. Смена технологических укладов этого периода второй половины XX в. и первой половины XXI в. отражена в табл. 1 [1].

References

1. Kuzyka B.N. Prognozirovanie, strategicheskoe planirovanie i natsional´noe programmirovanie [Forecasting, strategic planning and national programming]. Moscow, Ekonomika Publ., 2009. S. 233.

2. Pimenov V.V. Dolgosrochnaya gosudarstvennaya oboron- no-promyshlennaya politika Rossii: smena prioritetov v us- loviyakh modernizatsii [Long-term national defense and industrial policy in Russia: change of priorities in the mod- ernization]. Voprosy oboronnoy tekhniki [Questions of defense equipment]. 2010, I. 5–6 (360–361), pp. 3–22.

3. Osnovy gosudarstvennoy politiki v oblasti razvitiya OPK na period do 2020 goda. Utverzhdeny Prezidentom RF D. Medvedevym 1 marta 2010 g. [Basics of the state policy in the field of defense industry development for the period up to 2020. Approved by President Dmitry Medvedev March 1, 2010]

4. Putin V. «Rossiya sosredotachivaetsya — vyzovy, na kotorye my dolzhny otvetit´» [Russia muscles up — the challenges to which we must respond]. Izvestiya [Izvestia]. 2012. 17 January

5. Putin V. «O nashikh ekonomicheskikh zadachakh» [Economic tasks]. Vedomosti [Vedomosti]. 2012. 30 January

6. Putin V. «Byt´ sil´nymi: garantii natsional´noy bezopasnosti dlya Rossii» [Being strong: National security guarantees for Russia]. Rossiyskaya gazeta [the Russian newspaper]. 2012. 20 February 7. Glaz´ev S. «Kak osedlat´ volnu». O strategii razvitiya ekonomiki Rossii v usloviyakh global´noy nestabil´nosti ["How to ride the wave." On the development strategy of the Rus- sian economy in conditions of global instability]. Nezavisimaya gazeta [Nezavisimaya Gazeta]. 2012. 3 February

7. Glaz'ev S. «Kak osedlat' volnu». O strategii razvitiya ekonomiki Rossii v usloviyah global'noy nestabil'nosti // Nezavisimaya gazeta. 2012. 3 fev.

8. Pimenov V.V. Gosudarstvennaya oboronno-promyshlennaya politika Rossii (1992–2012 gg.): etapy stanovleniya i razvitiya, mekhanizmy i instrumenty realizatsii. Teoriya, metodologiya, praktika [State military-industrial policy of Russia (1992–2012 gg.): Stages of formation and development of mechanisms and tools for implementation. Theory, methodology, practice]. In 2 parts. Moscow, Granitsa Publ., 2014.

9. Mal´tsev V.A. Osnovy politologii [Fundamentals of political science]. Moscow, ITRK Publ., 2002. 543 s.

10. Alekseeva T.A., Ignatova A.M. Gosudarstvennaya politika v oblasti vysokikh tekhnologiy [State policy in the sphere of high technologies]. Moscow, MGIMO (U) — Universitet Publ., 2012. 257 p.

11. Primakov E.M., Makarov V.A. Gosudarstvennaya politika promyshlennogo razvitiya Rossii: ot problem k deystviyam [State policy of industrial development of Russia: from problems to action]. Moscow, Nauka Publ., 2004. 216 p.

12. Moskovskiy A.M. Voenno-tekhnicheskaya politika gosudarstva: sovremennyy etap i tendentsii razvitiya [The military- technical policy of the state: the current stage and development trends]. Moscow, Voennyy parad Publ., 2006. 304 s.

13. Kontseptsiya sotsial´no-ekonomicheskogo razvitiya RF (STRATEGIYa-2020) / utv. rasporyazheniem Pravitel´stva Rossiyskoy Federatsii ot 17 noyabrya 2008 g. № 1662-r (v red. rasporyazheniya Pravitel´stva RF ot 8 avgusta 2009 g. № 1121-r). [The concept of social and economic deve- lopment of the Russian Federation (Strategy 2020) / approved. Decree of the Government of the Russian Federation of November 17, 2008 № 1662-r (in the red. orders of the Government of the Russian Federation dated August 8, 2009 № 1121-p).]

14. Glaz´ev S. Strategiya operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyakh global´nogo krizisa [strategy of advancing the development of Russia in the global crisis]. Moscow, Ekonomika Publ., 2010.

15. Medovnikov D., Rozmirovich S., Oganesyan T. Chas rachitel´nykh tekhnokratov [Hour zealous]. Ekspert [expert]. 2014, I. 3, pp. 47–52.

16. Denisov I.V. Tekhnologiya kak osnova protsessa sozdaniya dobavlennoy stoimosti [Technology as the basis of value ad- ded]. NTS «VOT» [NTS "HERE"]. 2009, I. 5 (354), pp. 15–19.

17. Pimenov V.V. Sistemnyy podkhod k proizvodstvenno-tekh- nologicheskomu razvitiyu predpriyatiy OPK [A systematic approach to production and technological development of the defense industry enterprises]. NTS «VOT» [NTS "HERE"]. 2012, I. 6 (373), pp. 3–14.

18. Pimenov V.V., Kabina E.N. Innovatsionnaya infrastruktura korporatsiy — instrument innovatsionnogo razvitiya [nnova- tive infrastructure corporations — a tool of innovation development]. NTS «VOT» [NTS "HERE"]. 2013, I. 1 (374), pp. 5–15.

19. Chernyshev S. Ne propustit´ volnu [Do not miss the S. Cher- nyshev]. EKSPERT [expert]. 2014, I. 15, pp. 36–39.

20. Chernyshev S. Summa tekhnologii rosta [amount of tech- nology growth]. ExpertOnline. 2013. 9 July.

21. Katasonov V.Yu. Proektnoe finansirovanie kak novyy metod organizatsii v real´nom sektore ekonomiki [Project financing as a new method of organizing the real economy]. Moscow, ANKIL Publ., 1999.

22. Mazur I.I., Shapiro V.D. Upravlenie proektami [Project Management]. Moscow, Omega-L Publ., 2004. S. 664.

23. Krupnov Yu.A., Pimenov V.V. Tekhnologicheskiy audit — instrument modernizatsii OPK [Technological audit — an instrument of modernization CMO]. NTS «VOT» [NTS "HERE"]. 2010, I. 3 (358), pp. 5–13.

24. Manuel´ Kh. Soria i dr. Novaya industrial´naya politika Ev- ropy [Soria and others. The new industrial policy for Europe]. Ekspert [Expert]. 2013, I. 7, pp. 28–29.