Abstract and keywords
Abstract (English):
сonducted economic feasibility of the use of the milling cutter to brighten ordinary forest crops. It is proved that the use of tools of this type is effective.

Keywords:
bush cutter, cutter, vegetation, supporting device.
Text

УДК 631.3.022: 631.3.023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ФРЕЗЕРНОГО КУСТОРЕЗА В

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

THE RESULTS OF STUDIES MILLING BUSH CUTTER IN A PRODUCTION ENVIRONMENT

Малюков С.В., к.т.н., ст. преподаватель;

Абросимов В.Ю., студент

ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия»

г. Воронеж, Россия

DOI: 10.12737/11052

 

Аннотация:проведено экономическое обоснование использования фрезерного кустореза для осветления рядовых лесных культур. Доказано, чтоиспользованиеорудийданноготипаявляетсяэффективным.

Summary: сonducted economic feasibility of the use of the milling cutter to brighten ordinary forest crops. It is proved that the use of tools of this type is effective.

Ключевые слова: кусторез, фреза, растительность, упоры-улавливатели.

Keywords: bush cutter, cutter, vegetation, supporting device.

 

На учебном полигоне кафедры механизации лесного хозяйства и проектирования машин были проведены полевые исследования работы фрезерного кустореза с упорами-улавливателями порослевин [1]. Конструкция фрезерного кустореза включает в себя раму 1, опорные лыжи 2, конический редуктор 3, рычаг 4, подшипники 5, балка 6, карданная передача 7, фреза 8, упоры-улавливатели порослевин 9 (рисунок) [2].

 

Проведен расчет экономической эффективности фрезерного кустореза. За аналог, с которым производилось сравнение экономических показателей, был принят фрезерный кусторез КОГ–2,3. Кусторез КОГ–2,3 предназначен для осветления рядовых лесных культур на вырубках путем срезания в междурядьях нежелательной древесной и кустарниковой растительности диаметром до 5 см [3, 4].

References

1. Malyukov, S.V. Issledovanie effektivnosti kustoreza s uporami-ulavlivatelyami poroslevin na osnove polevykh eksperimentov [Elektronnyy resurs] / S.V. Malyukov. Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – Krasnodar: KubGAU, 2012. – № 75. – S. 443-452.

2. Bartenev, I. M. Povyshenie effektivnosti raboty kustoreza pri pomoshchi uporov-ulavlivateley [Elektronnyy resurs] / I. M. Bartenev, S. V. Malyukov, P. I. Titov, V. N. Korotkikh. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2012. – № 1. Rezhim dostupa: www.science-education.ru/101-5304.

3. Malyukov, S. V. Oborudovanie dlya udaleniya lesnoy porosli [Tekst] / S. V. Malyukov, E. V. Pozdnyakov, A. A. Aksenov. Sbornik nauchnykh trudov po materialam mezhdunarodnoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii Aktual´nye napravleniya nauchnykh issledovaniy XXI veka: teoriya i praktika. – 2014. – № 2-2 (7-2). – S. 99-103. – DOI: 10.12737/3111

4. Pozdnyakov, E. V. Mashiny dlya udaleniya pney i drevesno-kustarnikovoy rastitel´nosti na vyrubkakh [Tekst] / E. V. Pozdnyakov, S. V. Malyukov. Molodoy uchenyy. – 2013. – № 12 (59). – S. 161-164.

5. Malyukov, S.V. Obosnovanie rabochego protsessa i parametrov kombinirovannogo rabochego organa kustoreza-osvetlitelya lesnykh kul´tur [Tekst] : dis. … kand. tekhn. nauk: 05.21.01: zashchishchena 15.05.2012 / S.V. Malyukov. – Voronezh: VGLTA, 2012. – 190 s. – Bibliogr.: s. 133-147.


Login or Create
* Forgot password?