AUDIT SERVICES MARKET: OLIGOPOLY IN DYNAMICS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article shows what out of many indicators that quantitatively characterize the degree of oligopolization of the market, for the domestic market of audit services, the concentration ratio is preferable. A dynamic series of this indicator was built in the interval of 2005-2020, as well as similar dynamic series in three market sectors: in auditing, in the provision of other audit services, and in auditing publicly significant organizations. It was found that the latter is oligopolized to a much greater extent (approximately at the level of 70%), and it has a pronounced downward trend. Some issues of regulation of the oligopolization of the audit services market were discussed.

Keywords:
analysis, audit, audit organization, big four, dynamic series, oligopoly, indicator, audit services market, market sector
References

1. Osnovnye pokazateli rynka auditorskih uslug v Rossiyskoy Fede-racii v 2020 g. Rezhim dostupa: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/MainIndex/?id_39=133388-

2. Makkonnel K.R., Bryu S.L. Ekonomiks: principy, problemy i politika. (per. s 13-go angl. izd.) – M.: INFRA – M, 1999. – 974 s.

3. Vikipediya. Stat'ya «Oligopoliya».

4. Federal'nyy zakon «Ob auditorskoy deyatel'nosti» ot 30 dekabrya 2008 g. № 307 - FZ (v red. ot 11.06.2021).

5. Gutcayt E.M. Teoreticheskie osnovy audita. – 2-e izd., dop. i pere-rab.- M.: OOO «SAM Poligrafist», 2020. – 876 s.

6. Guzov Yu.N. Istoriya razvitiya audita v Rossii // Audit. – 2019. - № 4. – S. 7 – 12.

7. Gutcayt E.M., Mar'yasin A.M. Rynok auditorskih uslug: god 2020 // Audit. – 2021. - № 8. – S. 5 – 11.

8. Kovalev V.V., Kovalev Vit. V. Finansovaya otchetnost'. Analiz finansovoy otchetnosti (osnovy balansovedeniya). – M.: TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2005. – 432 s.

9. Osnovnye pokazateli deyatel'nosti individual'nyh auditorov v Rossiyskoy Federacii v 2020 g. Rezhim dostupa: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/MainIndex/?id_66=133389-

Login or Create
* Forgot password?