ASSESSMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE CORPORATE SECTOR OF THE ECONOMY
Abstract and keywords
Abstract (English):
The existing global integration and the current trends in the development of the world leaders of innovative entrepreneurship show that the most promising way of development of the Russian economy is the formation of an innovative corporate sector that has effectively established the reproduction of full-cycle innovations. In modern economic conditions, it is the intellectual capital of corporations that is the basis of the innovation economy, and therefore the core of the knowledge economy. However, at present, innovation activity in the Russian Federation is not the main factor in the growth of the national economy. Over the past few years, the state leadership has been paying great attention to issues related to the state of the scientific and technical sphere, as well as to the formation of an effective innovation policy in Russia. The necessity of implementing the results of scientific research in various industries of the Russian Federation is noted. The article evaluates the innovative activity of Russian companies, highlights their strengths and weaknesses, and shows the role of intellectual capital in the innovative development of the Russian economy using the example of the oil and gas industry. The priority value of the corporate research and design complex (on the example of Rosneft) in the reproduction of the company's intellectual capital as a basic unit for making any scientific and technical decisions and producing organizational and managerial innovations in the production areas of economic activity is determined and justified. The study highlights the current problems and promising directions for the development of corporate intellectual capital in basic industries as a key factor in the innovative transformation of the real sector of the Russian economy.

Keywords:
economics, innovation, intellectual capital, corporate innovation program, innovation policy, industry, corporate knowledge management
References

1. Repnikova V.M. Razvitie korporativnykh form khozyaystvovaniya v smeshannoy ekonomike Rossii [Development of corporate forms of management in the mixed economy of Russia]. Moscow, 1998.

2. Perspektivy razvitiya korporativnykh struktur upravleniya v ekonomike Rossii. Dokt. Diss [Prospects for the development of corporate governance structures in the Russian economy. Doct. Diss]. Moscow, 1999.

3. Innovatsionnye aspekty upravleniya korporativnymi znaniyami [Innovative aspects of corporate knowledge management]. Moscow: Izdatel'sko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i Ko» Publ., 2013. 148 p.

4. Dayneko V.G., Dayneko E.Yu. Povyshenie effektivnosti intellektual'nogo kapitala v obespechenii innovatsionnogo razvitiya ekonomiki [Increasing the efficiency of intellectual capital in ensuring the innovative development of the economy]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i upravlenie [Bulletin of the Voronezh State University. Series: Economics and Management]. 2018, I. 2, pp. 12-17.

5. Mitrushova M.L. Intellektual'nyy kapital kak osnova innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya [Intellectual capital as the basis for innovative development of an enterprise]. Vestnik nauki i obrazovaniya [Bulletin of Science and Education]. 2019, I. 10-3 (64), pp. 39-41.

6. Stewart T. A. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. N. Y.; London; Doubleday : Currency, 1997. 278 r.

7. Makarevich O., Isaeva D. Innovatsionnoe razvitie predpriyatiy kak rezul'tat ispol'zovaniya intellektual'nogo kapitala [Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations]. Danish Scientific Journal. 2020. I. 36-4, pp. 3-8.

8. Kolpashchikova A.A., Lavrov M.N. Rol' intellektual'nogo kapitala v ekonomike Rossii [The role of intellectual capital in the Russian economy]. Innovatsii i investitsii [Innovations and investments]. 2019, I. 12, pp. 42-44.

9. Korolev S.A., Kulikov A.O. Rol' intellektual'nogo kapitala v innovatsionnom razvitii organizatsii [The role of intellectual capital in the innovative development of an organization]. Vektor ekonomiki [Vector of Economics]. 2019, I. 4 (34), p. 91.

10. Repnikova V.M. Rol' malogo biznesa v organizatsii tekhnologicheskogo proryva [The role of small business in organizing a technological breakthrough]. Modernizatsiya Rossii: prioritety, problemy, resheniya. Materialy XVIII Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Modernization of Russia: priorities, problems, solutions: Materials of the XVIII International Scientific Conference]. 2019, pp. 117-125.

11. Tevanyan A.M. Rol' intellektual'nogo kapitala v razvitii innovatsionnoy ekonomiki [The role of intellectual capital in the development of an innovative economy]. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economy: yesterday, today, tomorrow]. 2017, V. 7, I. 4, pp. 110-119.

12. Nauka i innovatsii [Science and innovation]. Available at: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (accessed 25 May 2021).

13. Godovoy otchet PAO «NK «Rosneft'» za 2018 g. [Annual report of PJSC NK Rosneft for 2018]. Available at: https://www.rosneft.ru/docs/report/2018/ (accessed 25 May 2021).

14. Ashton R. H. Intellectual capital and value creation: a review // Journal of Accounting Literature. 2005. Vol. 24. No. 1. P. 53–134.

15. Hussi T. Reconfi guring knowledge management: Combining intellectual capital, intangible assets and knowledge creation. - 2003. - ETLA Discussion Papers, Th e Research Institute of the Finnish Economy (ETLA). - No. 849 [Elektronnyy resurs]. Available at: http://hdl.handle.net/10419/63966.

16. Guellec D., Paunov C. Innovation policies in the digital age // OECD Science, Technology and Industry Policy Paperss. 2018. I. 59.

17. Salikhov B.V. Intellektual'nyy kapital organizatsii: sushchnost', struktura i osnovy upravleniya [Intellectual capital of the organization: essence, structure and management bases]. Moscow: «Dashkov i Ko» Publ., 2008. 156 p.

18. Salikhov B.V., Neymatova B.A. Fabrika zvezd dlya predprinimateley. Intellektual'noe predprinimatel'stvo v sfere proizvodstva korporativnykh znaniy [Star factory for entrepreneurs. Intellectual entrepreneurship in the production of corporate knowledge]. Kreativnaya ekonomika [Creative Economy]. 2009, I. 1, pp. 19-26.

19. Sayapina K.V., Ustinova O.E. Rol' intellektual'nogo kapitala v formirovanii innovatsionnogo potentsiala rossiyskoy organizatsii [The role of intellectual capital in the formation of the innovative potential of a Russian organization]. Kreativnaya ekonomika [Creative Economy]. 2019, V. 13, I. 4, pp. 743-760.

20. Ustinova O.E. Rol' intellektual'nogo kapitala v razvitii ekonomiki otrasli sfery uslug [The role of intellectual capital in the development of the economy of the service sector]. Kreativnaya ekonomika [Creative Economy]. 2019, V. 13, I. 6, pp. 1169-1184.

21. Garnova V.Yu., Garnov A.P., Chaykovskiy A.M. Investitsionnaya politika kak odin iz ekonomicheskikh aspektov razvitiya neftegazovogo sektora [Investment policy as one of the economic aspects of the oil and gas sector development]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy [Scientific research and development. The economy of the company]. 2015, V. 4, I. 1, pp. 61-67. DOI:https://doi.org/10.12737/13545.

22. Garnov A.P., Odegov Yu.G., Kosykh A.N., Garnova A.A. Osnovnye voprosy razvitiya elektronnoy promyshlennosti [The main issues of the development of the electronic industry]. Nauchno-analiticheskiy zhurnal Nauka i praktika Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta im. G.V. Plekhanova [Scientific-analytical journal Science and Practice of the Russian University of Economics. G.V. Plekhanov]. 2018, V. 10, I. 2 (30), pp. 37-47.

23. Garnov A.P. Rol' innovatsiy v ekonomicheskom razvitii Rossii [The role of innovations in the economic development of Russia]. Moscow: Rusayns Publ., 2019. 110 p.

24. Dan'ko T.P., Garnova A.A. Otsenka potentsialov razvitiya stran v reytingakh innovatsionnoy aktivnosti (Velikobritaniya, Kitay, Rossiya) [Assessment of the development potentials of countries in the ratings of innovation activity (Great Britain, China, Russia)]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy [Research and Development. The economy of the company]. 2020, V. 9, I. 2, pp. 73-83.

25. Gibadullin A.A. Mekhanizmy ustoychivogo razvitiya proizvodstvennykh kompleksov elektroenergetiki [Mechanisms of sustainable development of industrial complexes of the electric power industry]. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki [Bulletin of the Tula State University. Economic and legal sciences]. 2013, I. 3-1, pp. 56-62.

26. Mindlin Yu.B., Kolpak E.P., Balykina Yu.E. Problemy ispol'zovaniya klasterov v Rossiyskoy Federatsii [Problems of using clusters in the Russian Federation]. Vestnik NGUEU [Bulletin of NSUEU]. 2014, I. 1, pp. 22-32.

27. Methods of conditioning sustainable growth programs of power generating companies. Garnov A.P., Bykova O.N., Repnikova V.M. E3S Web of Conferences (sm. v knigakh). 2020. S. 05073.

28. Shmanev S.V., Parshutina I.G., Perepechaeva E.S. Menedzhment innovatsionnoy deyatel'nosti promyshlennykh predpriyatiy v usloviyakh neopredelennosti i riska [Management of innovative activity of industrial enterprises in conditions of uncertainty and risk]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment [News of the South-West State University. Series: Economics. Sociology. Management]. 2013, I. 4, pp. 56-62.

29. Shmanev S.V., Lisichkina N.V. Osnovnye tendentsii razvitiya investitsionnykh protsessov v ekonomike Rossii [The main trends in the development of investment processes in the Russian economy]. Transportnoe delo Rossii [Transport delo of Russia]. 2018, I. 2, pp. 72-76.

30. Morkovkin D., Shmanev S., Shmaneva L. Problems and Trends in Innovative Transformation of Russian Economy and Infrastructure Development // Proceedings of the 3rd International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2017). - 2017. - p. 10-13.

31. Morkovkin D.E., Lopatkin D.S., Shushunova T.N., Sharipov B.K., Gibadullin A.A. Formation of the conditions for the development of innovation // Journal of Physics: Conference Series. 2020. I. 1515. pp. 032002. DOI:https://doi.org/10.1088/1742-6596/1515/3/032002

32. Morkovkin D., Lopatkin D., Sadriddinov M., Shushunova T., Gibadullin A., Golikova O. Assessment of innovation activity in the countries of the world // E3S Web of Conferences. 2020. I. 157. pp. 04015. DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015704015

33. Morkovkin D.E., Gibadullin A.A., Kolosova E.V., Semkina N.S., Fasehzoda I.S. Modern transformation of the production base in the conditions of Industry 4.0: problems and prospects // Journal of Physics: Conference Series. 2020. I. 1515. pp. 032014. DOI:https://doi.org/10.1088/1742-6596/1515/3/032014

34. Mal'shina N. A., Garnov A. P. Modern principles analysis of resource flows in crisis conditions: culture and creative industry // San Francisco, Academus Publ., 2020, pt. 1, 101 p. DOI:https://doi.org/10.31519/978-1-4946-0018-1

35. Formation of integrated system development models in the information and telecommunications cluster. Samylina Yu.N., Matveev P.A., Malysheva E.N., Fedorova T.N., Repnikova V.M. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 2019. V. 8. I. 12. S. 4057-4061.

36. Profatilov D.A., Bykova O.N., Olkhovskaya M.O.. Crowdfunding:online charity or a modern tool for innovative projects implementation? Asian Social Science, 2015, vol.11(3), pp. 146-151.

37. Garnova V., Garnov A., Khudyakov S. Russia and the EU: about the features of pragmatism [Russia and the EU: about the features of pragmatism]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy [Research and development. The economy of the company]. 2016, V. 5, I. 2, pp. 50-55.

38. Bykova O.N., Ol'khovskaya M.O., Profatilov D.A. Kraudfanding: internet-blagotvoritel'nost' ili instrument investirovaniya innovatsionnogo proekta? [Crowdfunding: Internet charity or an investment tool for an innovative project?]. Innovatsii [Innovation]. 2015, I. 2 (196), pp. 58-63.

Login or Create
* Forgot password?