FORMATION OF INDICATORS IN THE MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM FOR ASSESSING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COMPANIES (FOR EXAMPLE, THE AUTOMOTIVE INDUSTRY)
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article shows the role of an effi ciently organized management accounting system in achieving sustainable development of companies in the automotive industry, substantiates the feasibility of forming fi nancial and non-financial indicators in the management accounting system for assessing sustainable development, and also updates the system of indicators corresponding to the specifi cs of the industry and modern trends in its development.

Keywords:
sustainable development, sustainable development reporting, automotive industry, fi nancial and non-fi - nancial indicators
References

1. Informaciya finansovoy i nefinansovoy otchetnostey kak osnova dlya strategicheskih resheniy biznesa: uchet, kontrol', analiz: monografiya / kol. avtorov; pod red. O.V. Rozhnovoy. - M.: RUSAYNS, 2020. - 228 s.

2. Analiticheskie vozmozhnosti integrirovannoy otchetnosti i ih ispol'zovanie dlya strategicheskih resheniy: monografiya / kol. avtorov; pod red. O.V. Efimovoy. - M.: RUSAYNS, 2020. - 246 s.

3. Efimova O.V. Integraciya aspektov ustoychivogo razvitiya v process obosnovaniya investicionnyh resheniy // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. - 2018. - №1. - C. 48-65.

4. Grishkina S.N. Informacionnoe obespechenie ustoychivogo razvitiya agrarnogo sektora ekonomiki: teoriya, metodologiya, praktika: monografiya. - M.: Rusayns, 2018. - 226 s.

5. Grishkina S.N., Sidneva V.P., Dubinina G.A. Non-financial Reporting in the System of Increasing corporate Transparency of russian Business = Nefinansovaya otchetnost' v sisteme povysheniya korporativnoy prozrachnosti rossiyskogo // Advances in Social Science Education and Humanities Research. - 2018. Volume 252. - R. 82-86.

6. Grishkina S.N., Sidneva V.P. Sovremennye podhody k sostavleniyu i predstavleniyu otchetnosti v oblasti ustoychivogo razvitiya biznesa / EKONOMIKA. BIZNES. BANKI. - 2020. - № 4 (42). - S. 86-99.

7. Chestnova K.S. Otrazhenie principov ustoychivogo razvitiya v otchetah kompaniy avtomobil'noy promyshlennosti // Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki. - 2020. - № 5. - S. 135-141.

8. Doklad o Celyah v oblasti ustoychivogo razvitiya, 2017 god URL: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/thesustainabledevelopmentgoalsreport2017_russian.pdf (data obrascheniya: 12.02.2020).

9. Ustoychivoe razvitie i innovacii v avtomobil'nom sektore: strukturirovannyy kontent-analiz. - https://www.researchgate.net/publication/317097759_Sustainability_and_Innovation_in_the_Automotive_Sector_A_Structured_Content_Analysis.

10. Otchet ob ustoychivom razvitii za 2019 god kompanii Mobis. - https://database.globalreporting.org/reports/76171/.

11. Otchet ob ustoychivom razvitii za 2019 god kompanii PSA Peugeot Citroën. - https://www.groupe-psa.com/en/automotive-group/responsibility/

12. Otchet ob ustoychivom razvitii za 2020 god kompanii Volkswagen Aktiengesellschaft. - https://www.volkswagenag.com/en/sustainability/reporting.html.

13. Otchet ob ustoychivom razvitii za 2019 god kompanii Renault SAS. - https://www.sasgroup.net/investor-relations/financial-reports/annual-reports/sas-annual-and-sustainability-report-fiscal-year-2019/.

Login or Create
* Forgot password?