CASH FLOW STATEMENT IN RUSSIAN AND INTERNATIONAL PRACTICE
Abstract and keywords
Abstract (English):
Th e article discusses the world practice of applying accounting standards for the formation of a cash flow statement. In particular, the requirements for providing information on cash flows in national accounting systems were studied: generally accepted accounting principles of the United States, international financial reporting standards and Russian standards.

Keywords:
cash fl ow statement, international financial reporting standards, generally accepted accounting principles, national accounting systems, reporting
References

1. Averchev I.V. MSFO. 1000 primerov primeneniya. - M.: Rid Grupp, 2011.

2. Dmitrieva I.M., Mashinistova G.E., Sobolev A.A., Harakoz Yu.K. Upravlencheskiy uchet i byudzhetirovanie v usloviyah perehoda rossiyskoy otchetnosti na MSFO: monografiya. - M.: Izdatel'stvo «AUDITOR», 2017.

3. Dmitrieva I.M., Mashinistova G.E., Harakoz Yu.K. Finansovyy i upravlencheskiy uchet v usloviyah perehoda na MSFO. Teoriya i praktika: monografiya. - M.: YuNITI-DANA, 2014.

4. Oficial'nyy sayt Ministerstva finansov RF [Elektronnyy resurs]. - URL: http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/.

5. Oficial'nyy sayt Soveta po Mezhdunarodnym standartam finansovoy otchetnosti (IASB) [Elektronnyy resurs]. - URL: http://www.iasb.org/.

6. Oficial'nyy sayt Organizacii po Mezhdunarodnym standartam finansovoy otchetnosti (IFRS Foundation) [Elektronnyy resurs]. - URL: http://www.ifrs.org/.

Login or Create
* Forgot password?