THE FEATURES OF ANALYSIS AND DIAGNOSTICS IN THE PROCESS OF CONTROL OF FINANCIAL RESULT OF ACTIVITY OF ORGANIZATION
Abstract and keywords
Abstract (English):
The purpose of the article is to determine the specifics of the use of indicators used in the analysis and diagnostics in the system of controlling the financial results of the organization. The features of analysis of financial results in the controlling with the lookup of chain is presented in the article.

Keywords:
the financial analysis and diagnostic, the controlling, the methods of economic analysis
References

1. Vyborova E.N. Osobennosti adaptacii metodologicheskih osnov ekonomicheskogo analiza v sisteme kontrollinga // Auditor. - M.: 2014. - № 6. - S.46.

2. Efimova O.V. Finansovyy analiz: ucheb. / O.V. Efimova. − M.: INFRA-M, 2013. - 630 s.

3. Kontrolling. Pod red. A.M. Karminskogo, S.G. Fal'ko i dr. − M.: Finansy i statistika, 2006.

4. Savickaya G.V. Analiz finansovo-hozyaystvennoy deyatel'nosti. - M.: INFRA-M, 2013. - 430 s.

5. Han D. Planirovanie i kontrol': koncepciya kontrollinga. - M.: Finansy i statistika, 2006.

6. Hauzer M. Sovremennye tendencii razvitiya i novye metody v kontrollinge. - M., 2007.

7. Sheremet A.D. Teoriya ekonomicheskogo analiza. - M.: INFRA-M, 2013. - 417 s.

Login or Create
* Forgot password?