Humanitarian Technologies in the Modern World: Problems and Prospects
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article discusses the understanding of the term “humanitarian technologies”, types of humanitarian technologies, their characteristic features and functions through the review of reports of participants of the VII International Scientific and Practical Conference “Humanitarian Technologies in the Modern World”, which was held from May 30 to June 1, 2019 in Kaliningrad.

Keywords:
humanitarian technologies, types, characteristics, functions of humanitarian technologies, conference “Humanitarian technologies in the modern world»
References

1. Bogdanova L.I. Russkaya grammatika i kul'turnye cennosti [Russian grammar and cultural values ] // Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S.136-139. [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. P.136-139].

2. Vakulova E.N. Ironicheskie kavychki v tekstah sovremennyh SMI [Ironic quotes in the texts of modern media]// Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S.45-47 [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. P.45-47].

3. Globov K.S. Obzor mezhdunarodnogo opyta v razvitii gastronomicheskogo turizma [Review of international experience in the development of gastronomic tourism] // Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S. 28-30 [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. P. 28-30].

4. Gojhman O.YA. Osobennosti sovremennogo rossijskogo obrazovatel'nogo prostranstva [Features of the modern Russian educational space] // Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S. 13-15 [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. P. 13-15].

5. Goncharova L.M. Neprekhodyashchie cennosti: sposoby translirovaniya kul'turnogo bogatstva kak turisticheskogo potenciala strany v reklamnyh tekstah [Enduring values: ways of broadcasting cultural wealth as a tourist potential of the country in advertising texts] // Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S. 149-151 [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. P. 149-151].

6. Ivanova O.YU. Lingvisticheskij audit i konsalting v sisteme instrumentariya ekologii kommunikacii [Linguistic audit and consulting in the system of communication ecology tools] // Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S. 156-158 [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. p. 156-158].

7. Kalyakina A.V., Kalyakina M.V. Kommunikativnyj harakter turizma. Russkij aristokraticheskij turizm v Evrope vo vtoroj polovine XIX v. [Communicative nature of tourism. Russian aristocratic tourism in Europe in the second half of the nineteenth century] // Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S. 31-35 [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. p. 31-35].

8. Karasik V.I. Cennosti kak kul'turno znachimye orientiry povedeniya [Values as culturally significant benchmarks of behavior] // Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S. 22-25 [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. pp. 22-25].

9. Kitanina E. A. Ispol'zovanie zaimstvovanij dlya aktualizacii effekta ironii v mass-medijnom diskurse [Using borrowing to actualize the effect of irony in the mass media discourse] // Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S. 74-76 [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. p. 74-76].

10. Nadeina T.M. Prosodicheskie harakteristiki kak markery lozhnyh vyskazyvanij [Prostodicheskie characteristics as markers of false statements] // Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S. 82-84 [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. P. 82-84].

11. Nesterova T.V. Alisa, davaj poboltaem! (o vezhlivosti i grubosti v setevom diskurse) [Alice, let's chat! (about politeness and rudeness in online discourse)] // Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S. 85-89 [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. p. 85-89].

12. Petrova E.A. Imidzhelogiya — nauka XXI veka [Imageology - the science of the XXI century] // Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S. 25-28 [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. P. 25-28].

13. Plekhanov E.A. Obrazovanie v kontekste social'noj fenomenologii [Education in the context of social phenomenology] // Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S. 19-21 [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. P. 19-21].

14. Semenova L.M. Digital obrazovanie v vuze: problemy i trendy [Digital education in high school: problems and trends] // Gumanitarnye tekhnologii v sovremennom mire: Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii /Sostaviteli L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. — Kaliningrad, 2019. S. 15-18 [Humanitarian technologies in the modern world: Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference / Compiled by L. M. Goncharova, T. V. Nesterova, E. A. Kitanina. - Kaliningrad, 2019. pp. 15-18].

Login or Create
* Forgot password?