SOME QUESTIONS OF THE ESTIMATION IN ACCOUNTING AND REPORTING
Abstract and keywords
Abstract (English):
Th e article attempts to determinate the place of the estimation in accounting and reporting, justify motivations of the separate premises of the using methods of the estimation when forming accounting and reporting data, divide concepts «accounting», «accounting reporting» and «fi nancial reporting» in normative legal document and practical work.

Keywords:
estimation, functions, place, methods of the estimation, terminology.
Text

Формирование информации в бухгалтерском учете и отчетности обусловлено основными компонентами, которые составляют учетный процесс и включают наблюдение, измерение, регистрацию, обобщение данных о движении видов имущества, обязательств, фактов хозяйственной жизни, хозяйственных процессов и явлений, характеризующих деятельность субъекта экономики.

References

1. Federal'nyy zakon ot 06.12.2011 № 402-FZ «O buhgalterskom uchete» (v red. ot 23.05.2016 №149-FZ) [Elektronnyy resurs]. URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/ legislation/

2. Buhgalterskaya otchetnost' organizacii (PBU 4/99). Prikaz Minfina RF ot 06.07.1999 № 43n (v red. ot 08.11.2010 № 142n) [Elektronnyy resurs]. URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/ accounting/legislation/positions/

3. Zamyatkina A.V. Ocenka v buhgalterskom uchete: istoricheskie etapy formirovaniya metodicheskih podhodov i aktual'nye problemy sovremennoy teorii ocenki // Via scientiarum — Doroga znaniy. — 2015. – № 4. — S. 53–61.

4. Karzaeva N.N. Problemy ocenki ob'ektov buhgalterskogo ucheta. — SPb. : Izd-vo SPbGUEF, 2005. — 215 s.

5. Karpova V.V. Koncepciya ocenki ob'ektov buhgalterskogo ucheta. — M. : VZFEI, 2008. — 208 s.

6. Kuter M.I. Teoriya buhgalterskogo ucheta. — M. : Finansy i statistika, 2007. — 592 s.

7. Rishar Zh. Pobeda «dinamicheskogo» buhgalterskogo ucheta prusskih zheleznyh dorog nad finansovoy i patrimonial'noy modelyami ucheta (1838-1884): rannyaya illyustraciya poyavleniya vtoroy stadii kapitalisticheskogo finansovogo ucheta i svidetel'stva protiv teorii agentstva i rynka opravdaniy // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika. Vyp. 46. — 2014. — № 18 (347). — S. 94–102.

8. Paliy V.F., Sokolov Ya.V. Teoriya buhgalterskogo ucheta. — M. : Finansy i statistika, 1988. — 279 s.

9. Paliy V.F. Ocenka v buhgalterskom uchete // Buhgalterskiy uchet. — 2007. — № 3. — S. 56–59.

10. Pankov D.A. Finansovyy krizis i buhgalterskiy uchet // Belorusskiy ekonomicheskiy zhurnal. — 2009. — № 3. — S. 32–46.

11. Sokolov V.Ya. Teoreticheskie nachala (osnovy) dvoynoy buhgalterii. — SPb. : Izd-vo SPbGUEF, 2006. — 188 s.

12. Sherr I.F. Buhgalteriya i balans. — M. : Ekonomicheskaya zhizn', 1925. — 575 s.

Login or Create
* Forgot password?