ASSESSMENT OF CURRENT CONDITIONS IN THE REGION AND IDENTIFICATION OF AREAS OF HUMAN DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT)
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article defines the direction of human development according to the concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation. The social and economic conditions for the development of human capital of the Volga Federal District, as a whole, and the Republic of Mordovia, in particular are considered. The key areas of human development in the future are identified.

Keywords:
region, the concept of human capital, social and economic development, development trends.
Text
Publication text (PDF): Read Download

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации выделено направление развития человеческого потенциала. Оно предполагает системные преобразования двух типов: нацеленные на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей силы, а также социальных секторов экономики; нацеленные на улучшение качества социальной среды и условий жизни людей.

References

1. Kontseptsiya dolgosrochnogo sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda [The concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2020]. Available at: http://www.kremlin.ru — zaglavie s ekrana

2. Analiz i diagnostika finansovo-khozyaystvennoy deyatel’nosti predpriyatiya [Analysis and diagnostics of financial and economic activity of the enterprise]. Moscow, INFRA-M Publ., 2016. 365 p.

3. Baurina S.B., Shapovalova V.I. Otsenka opyta i delovoy reputatsii sub»ektov predprinimatel’skoy deyatel’nosti: novyy natsional’nyy standart [Evaluation of the experience and reputation of business entities: the new national standard]. Byulleten’ nauki i praktiki [Bulletin of science and practice]. 2016, I. 2, pp. 57–60.

4. Zotova E.V., Kataykina N.N. Kontseptual’nye osnovy ponyatiya «chelovecheskiy potentsial» v usloviyakh ekonomicheskogo razvitiya [Conceptual bases of the concept of «human capital» in the economic development]. Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ekonomiki [Fundamental and applied research of the cooperative sector]. 2015, I. 3, pp. 36–43.

5. Kataykina N.N. Povyshenie chelovecheskogo potentsiala v razvitii khozyaystvennogo kompleksa regiona [Improving human potential in the development of the region’s economic complex]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy [Research and development. The economy of the company]. 2014, V. 3, I. 2, pp. 19–24.

6. Kataykina N.N., Lokhtina L.M. Tendentsii finansirovaniya natsional’nogo proekta v sfere obrazovaniya na territorii Respubliki Mordoviya [Trends in financing the national project in the sphere of education in the Republic of Mordovia]. Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya kooperativnogo sektora ekonomiki [Fundamental and applied research of the cooperative sector]. 2012, I. 2, pp. 118–123.

7. Strategiya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Privolzhskogo federal’nogo okruga na period do 2020 goda [Strategy of socioeconomic development of the Volga Federal District for the period up to 2020]. Available at: http://mineco.e-mordovia.ru.

Login or Create
* Forgot password?