STATE REGULATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE CONDITIONS OF SOCIALLY-ORIENTED ECONOMY
Abstract and keywords
Abstract (English):
The process of labor market regulation by the state involves a conscious and systematic actions, that minimize the negative aspects of the market mechanism. This is due to the fact that in Kazakhstan in the system of relations between employers and employees is always present state which, in turn, is also a major employer. In particular, a significant proportion of the working population is employed in the public sector, the state regulates conditions of employment and dismissal of workers in the private sector, in addition, between the state and the people there are relations concerning employment, training, transition, social security. An impact on reproduction and use of labor resources occurs through special institutions (ministries and departments), that are endowed functions of regulation and the right to control by the executive power, in addition, dispose of certain financial and material resources. The research of social and labor sphere in the foreground puts forward the study of the relations system, reflecting the social and economic interests of the people in the course of employment, namely the social and labor relations. Becoming of a socially oriented market economy in Kazakhstan and to ensure its normal functioning is possible provided its full integration into the world economy, which involves arrangements of social and labor relations in the country, development of a mechanism for effective regulation and embeddedness of the system of social and labor relations in the system, recognized by the international community.

Keywords:
social-oriented economy, government regulation, social and labor sphere, social and labor relations, social partnership system, the model of the labor market, tripartite cooperation.
Text
Publication text (PDF): Read Download

Проводимые в Казахстане преобразования направлены на формирование социально ориентированной рыночной экономики. Одним из важнейших факторов, обеспечивающих достижение этой цели, является эффективное использование трудового потенциала страны. Для этого требуется формирование цивилизованного рынка труда (что предполагает его государственное регулирование), системы социальных гарантий занятости и развитого сектора социальных услуг, позволяющего подготовить человека к трудовой деятельности.
Социальное рыночное хозяйство в обязательном порядке предусматривает действенные меры государственного регулирования экономики. И хотя об эффективности этих мер, степени вмешательства государства в экономику и о его необходимости вообще продолжают спорить экономисты, на практике этот вопрос однозначно положительно решен в большинстве стран цивилизованного рынка. Опыт экономической реформы доказал научную и практическую бесплодность противопоставления рыночного хозяйствования и экономической роли государства. Экономическая теория и практика убедительно доказывают, что нет, и не может быть эффективной, базирующейся на современных научно-технических достижениях, социальноориентированной рыночной экономики без активной регулирующей роли государства.
Социально ориентированная рыночная экономика – исходная база понимания и построения социально-трудовой сферы. В области социально-трудовых отношений государственное регулирование включает: правовое регулирование социально-трудовых отношений (СТО), регулирование доходов населения, обеспечение социальной защиты, регулирование рынка труда и занятости, охрану труда и т.д. [1,2]. 
 

References

1. Odegov Yu.G., Sidorova V.N. Ekonomika social'no-trudovyh otnosheniy v shemah i tablicah: Uchebno- metodicheskoe posobie.– M.: Izdatel'stvo «Al'fa-Press», 2008. – 296 s.

2. Fauzer V.V., Nazarova I.G., Fauzer Vl. V. Social'no-trudovye otnosheniya: soderzhanie, mehanizm upravleniya, zarubezhnyy opyt /V.V. Fauzer. – Syktyvkar-Uhta: UhtGTU, 2010. – 102 s.

3. Musaeva G.I. Gosudarstvennoe regulirovanie social'no-trudovyh otnosheniy v usloviyah social'noorientirovannoy ekonomiki //Materialy X Miedzynarodwoej naukowi-prakticznej konferensji «Aktualne problemy nouoczesnych nauk-2014» Volume 3. Ekonomiczne nauki. Przemysl. Nauka I studia. Praga, 2014. – 112 s.

4. Ekonomika truda: (social'no-trudovye otnosheniya) / Pod red. N.A.Volgina, Yu.G.Odegova. – M.: Izdatel'stvo «Ekzamen», 2006. –736 s.

5. Trudovoy kodeks Respubliki Kazahstan ot 15 maya 2007 goda № 252-III // Trud v Kazahstane: problemy, fakty, kommentarii. – 2014. – № 9. – S. 3-59.

6. Bereshev S.H. Transformaciya trudovyh otnosheniy v Respublike Kazahstan v sovremennyh usloviyah. //Novaya ekonomicheskaya politika – osnova ustoychivogo razvitiya regiona: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Tom 1. – Karaganda: Tipografiya KEU Kazpotrebsoyuza, 2016. – 546 s.

7. Trudovoy Kodeks Respubliki Kazahstan ot 23 noyabrya 2015 goda № 414-V.

8. Gordon L.A., Klopov E.V. Chto nuzhno znat' o social'nom partnerstve? – M.: INFRA-M, 1994.

9. Na puti k social'nomu partnerstvu: razvitie social'no-trudovyh otnosheniy v sovremennoy Rossii / Gordon L.A., Klopov E.V. i dr. – M., 1993.

10. Peregudov S.P. Novye ekonomicheskie struktury i rossiyskoe gosudarstvo // Rossiya i sovremennyy mir. –1996. – №2. – S. 49-58.

11. Vetrov A.V. Sopernichestvo ili partnerstvo?: Vneshneekon. Ekspansiya kapitala /A.V.Vetrov. – M.: Mysl', 1990 – 268 s.

12. Musaeva G.I., Umirzakova M.A., Segizbaeva D.U. Obespechenie zanyatosti naselenie i ee regulirovanie. Uchebnoe posobie. – TOO «Қyzylorda – Қanaғaty». Kyzylorda, 2016. – 140 s.

13. Miheev V.A. Politika social'nogo partnerstva. Uchebno-metodicheskoe posobie. Ch.1. – M., 1999. – 93 s.

14. Miheev V.A. // Social'no-gumanitarnye znaniya. – № 5 – M., 2002. – 194 s.

15. Tutenov B.V. Institut social'nogo partnerstva - nepremennoe uslovie aktivizacii ekonomicheskih preobrazovaniy i ukrepleniya obschestvennogo soglasiya // Sayasat. – 1996, – № 6. – S. 35-38.

16. Smol'kov V.G. Modeli social'nogo partnerstva / V.G.Smol'kov //Social'no-politicheskiy zhurnal. – 1998. – №5. – S. 156-163.

17. Bonvichini R. Social'noe partnerstvo i trudovye otnosheniya v Evrope. Priemlemy li dlya Rossii evropeyskie modeli? – M.: «Prava cheloveka», 2005. – 196 s.

18. Zakon Respubliki Kazahstan «O social'nom partnerstve v Respublike Kazahstan» ot 18 dekabrya 2000 g.N 129-II.

19. Odegov Yu.G., Sidorova V.N. Ekonomika social'no-trudovyh otnosheniy v shemah i tablicah: Uchebno- metodicheskoe posobie.– M.: Izdatel'stvo «Al'fa-Press», 2008. – 296 s.

20. Odegov Yu.G., Sidorova V.N. Ekonomika social'no-trudovyh otnosheniy v shemah i tablicah: Uchebno- metodicheskoe posobie.– M.: Izdatel'stvo «Al'fa-Press», 2008. – 296 s.

21. Fauzer V.V., Nazarova I.G., Fauzer Vl. V. Social'no-trudovye otnosheniya: soderzhanie, mehanizm upravleniya, zarubezhnyy opyt /V.V. Fauzer. – Syktyvkar-Uhta: UhtGTU, 2010. – 102 s.

22. Musaeva G.I. Gosudarstvennoe regulirovanie social'no-trudovyh otnosheniy v usloviyah social'noorientirovannoy ekonomiki //Materialy X Miedzynarodwoej naukowi-prakticznej konferensji «Aktualne problemy nouoczesnych nauk-2014» Volume 3. Ekonomiczne nauki. Przemysl. Nauka I studia. Praga, 2014. – 112 s.

23. Ekonomika truda: (social'no-trudovye otnosheniya) / Pod red. N.A.Volgina, Yu.G.Odegova. – M.: Izdatel'stvo «Ekzamen», 2006. –736 s.

24. Trudovoy kodeks Respubliki Kazahstan ot 15 maya 2007 goda № 252-III // Trud v Kazahstane: problemy, fakty, kommentarii. – 2014. – № 9. – S. 3-59.

25. Bereshev S.H. Transformaciya trudovyh otnosheniy v Respublike Kazahstan v sovremennyh usloviyah. //Novaya ekonomicheskaya politika – osnova ustoychivogo razvitiya regiona: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Tom 1. – Karaganda: Tipografiya KEU Kazpotrebsoyuza, 2016. – 546 s.

26. Trudovoy Kodeks Respubliki Kazahstan ot 23 noyabrya 2015 goda № 414-V.

27. Gordon L.A., Klopov E.V. Chto nuzhno znat' o social'nom partnerstve? – M.: INFRA-M, 1994.

28. Na puti k social'nomu partnerstvu: razvitie social'no-trudovyh otnosheniy v sovremennoy Rossii / Gordon L.A., Klopov E.V. i dr. – M., 1993.

29. Peregudov S.P. Novye ekonomicheskie struktury i rossiyskoe gosudarstvo // Rossiya i sovremennyy mir. –1996. – №2. – S. 49-58.

30. Vetrov A.V. Sopernichestvo ili partnerstvo?: Vneshneekon. Ekspansiya kapitala /A.V.Vetrov. – M.: Mysl', 1990 – 268 s.

31. Musaeva G.I., Umirzakova M.A., Segizbaeva D.U. Obespechenie zanyatosti naselenie i ee regulirovanie. Uchebnoe posobie. – TOO «Қyzylorda – Қanaғaty». Kyzylorda, 2016. – 140 s.

32. Miheev V.A. Politika social'nogo partnerstva. Uchebno-metodicheskoe posobie. Ch.1. – M., 1999. – 93 s.

33. Miheev V.A. // Social'no-gumanitarnye znaniya. – № 5 – M., 2002. – 194 s.

34. Tutenov B.V. Institut social'nogo partnerstva - nepremennoe uslovie aktivizacii ekonomicheskih preobrazovaniy i ukrepleniya obschestvennogo soglasiya // Sayasat. – 1996, – № 6. – S. 35-38.

35. Smol'kov V.G. Modeli social'nogo partnerstva / V.G.Smol'kov //Social'no-politicheskiy zhurnal. – 1998. – №5. – S. 156-163.

36. Bonvichini R. Social'noe partnerstvo i trudovye otnosheniya v Evrope. Priemlemy li dlya Rossii evropeyskie modeli? – M.: «Prava cheloveka», 2005. – 196 s.

37. Zakon Respubliki Kazahstan «O social'nom partnerstve v Respublike Kazahstan» ot 18 dekabrya 2000 g.N 129-II.

Login or Create
* Forgot password?