METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF TAX AUDIT AND STRUCTURING OF ITS OBJECTS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article is devoted to study of the methodological principles of development of tax audit. There are presented the author’s classification of tax audit built on the different criteria and the results of structuring of its objects.

Keywords:
audit, tax audit, classification, structuring, classification criterion.
Text

Налоговый аудит является одной из малоисследованных областей в теории аудита. Теоретические основы его развития на сегодняшний день не обоснованы на должном уровне. Все еще существует ряд проблем терминологического характера, в том числе само понятие «налоговый аудит» различными авторами научных трудов трактуется неоднозначно, не сложилось единства в понимании и интерпретации его сущности. Все это, безусловно, влечет за собой недостаточную развитость методологической базы рассматриваемой области, что, в свою очередь, не позволяет надежно прогнозировать и реалистично планировать развитие данной научной области, а также диагностировать и предсказывать свойства его объектов. 

Одной из первоочередных задач в решении комплекса сложившихся проблем по праву является классификация видов налогового аудита. Начало научного познания любого объекта практически всегда сопровождается необходимостью его классификации. Обоснованная классификация видов исследуемого объекта обеспечивает более глубокое познание его существенных элементов и процессов их взаимодействия [7, c. 246]. Поэтому целью настоящего исследования выбрано осуществление классификации видов налогового аудита по различным признакам и структуризации его объектов.

References

1. Ob utverzhdenii federal´nykh pravil (standartov) auditorskoy deyatel´nosti: Postanovlenie Pravitel´stva RF ot 23.09.2002 № 696 (red. ot 22.12.2011). Sobranie zakonodatel´stva RF. — 2002. — 30 sentyabrya. — № 39. — st. 3797.

2. Prikaz Minfina Rossii ot 16.08.2011 № 99n «Ob utverzhdenii federal´nykh standartov auditorskoy deyatel´nosti i vnesenii izmeneniy…» [Elektronnyy resurs]. Spravochno-pravovaya sistema «Konsul´tant Plyus».

3. Bogataya I.N. Razvitie klassifikatsii vidov audita [Tekst] / I.N. Bogataya, A.N. Kizilov. Aktual´nye napravleniya razvitiya bukhgalterskogo ucheta, nalogooblozheniya i statistiki v innovatsionno-orientirovannoy ekonomike: Materialy IV mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Rostov n/D: OOO «Azov Pechat´», 2015. — S. 298–301.

4. Bazhin I.A. Organizatsiya i tekhnologiya nalogovogo audita [Tekst]: dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk: 08.00.12 / Ivan Alekseevich Bazhin. — M., 2006. — 250 s.

5. Deeva E.A. Teoreticheskie i metodicheskie aspekty formirovaniya sistemy nalogovogo audita naloga na dobavlennuyu stoimost´ [Tekst]: dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskikh nauk: 08.00.12 / Elena Aleksandrovna Deeva. — Voronezh, 2007. — 187 s.

6. Kim N.V. Audit: printsipy i kriterii klassifikatsii[Tekst] / N.V. Kim. Auditorskie vedomosti. — 2013. — № 9. — S. 3–13.

7. Maksimova M.S. Sovershenstvovanie klassifikatsii vidov audita [Tekst]/ M.S. Maksimova, I.N. Dmitrieva. Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimental´nogo obrazovaniya. — 2011. — №8. — S. 246–247.

8. Morozova Zh.A. Nalogovyy audit [Tekst]: prakticheskoe rukovodstvo. — M.: OOO IIA «Nalog Info»: OOO «Status-Kvo 97», 2007. — 240 s.

9. Popova A.Kh. Metodologicheskiy podkhod k nalogovomu auditu [Tekst]/ A.Kh. Popova. Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta im. K.L. Khetagurova. Obshchestvennye nauki. — 2014. — № 2. — S. 259.

10. Rayzberg B.A. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar´ [Tekst] /Pod red. B.A. Rayzberga, L.Sh. Lozovskogo, E.B. Starodubtsevoy. — 5-e izd., pererab. i dop. — M.: INFRA-M, 2007. — 495 s.

Login or Create
* Forgot password?