01133naa#a2200313#i#450# EN\\bibl\3739 20221126155434.6 20191120b2019####ek#y0engy0150####ca RU Complexity of EEG Signals in Schizophrenia Syndromes Conference article/thesis Bryansk Bryansk State Technical University 2019 3 с. Conference article/thesis local Вычислительная техника. 3297 bbk Общие вопросы информатики. 20.01 grnti Теоретические основы вычислительной техники. 50.07 grnti Kutepov Ilya Krysko Vadim Antonovich Krysko Anton Pavlov Sergey Petrovich Zhigalov Maxim Viktorovich Papkova Irina Saltykova Olga Aleksandrovna Yaroshenko Tatyana Krylova Ekaterina Yakovleva Tat'yana Vladimirovna Dobriyan Vitaly Erofeev Nikolay naukaru.ru